Invulling van de regierol in de warmtetransitie

In dit hoofdstuk staat hoe we als gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland de komende jaren gezamenlijk invulling willen geven aan de warmtetransitie.

Onze visie en ambitie

Op basis van de input vanuit de samenleving en de analyse van technische (on)mogelijkheden komen we tot een aantal inzichten die onze ambities tot 2030 bepalen en leidend zijn voor onze aanpak de komende vijf jaar.

De regierol van de gemeente

Uit het participatietraject (zie ook het hoofdstuk ‘Verwachtingen’ en de bijlage ‘Verdieping – resultaten participatietraject’) komt naar voren dat inwoners en stakeholders een prominente rol van hun gemeente verwachten in de warmtetransitie.

Onze rol bij individuele warmte-alternatieven

Voor de meeste woningen in de drie gemeenten zijn met de kennis van nu individuele maatregelen de meest realistische optie. Reductie van aardgasverbruik betekent onder andere het zoveel mogelijk isoleren van woningen met ‘altijd doen’-maatregelen.

Onze rol bij collectieve warmte-alternatieven

Bij een collectieve warmtevoorziening waarbij meerdere gebouwen worden aangesloten en daardoor ingrepen in de ‘openbare ruimte’ zijn vereist, hanteren we als gemeenten een sturende rol.

Acties vanuit de Transitievisie Warmte

Hieronder volgt een korte opsomming van de acties/projecten die volgen uit deze Transitievisie Warmte.