Invulling van de regierol in de warmtetransitie

In dit hoofdstuk staat hoe we als gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland de komende jaren gezamenlijk invulling willen geven aan de warmtetransitie. In het onderdeel ‘Onze visie en ambitie’ geven we aan wat we bereikt willen hebben in onze gemeenten in 2030. In het onderdeel ‘De regierol van de gemeente’ is aangegeven hoe wij invulling geven aan de regierol. Het onderdeel ‘Acties vanuit de Transitievisie Warmte’ geeft een overzicht van de acties die voortvloeien uit deze Transitievisie Warmte.